عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

دانشگاه سمنان

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پروژه كارشناسي ارشد MBA

عنوان:

مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه: بانک ملی استان سمنان)

استاد راهنما:

دكتر داود فیض

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه………………………….. 2

1-2)عنوان پژوهش…………………………. 3

1-3 ) اظهار مسأله………………………… 3

1-4) ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………. 5

1-5) اهداف پژوهش…………………………. 7

1-6) سوالات پژوهش…………………………. 8

1-7) فرضیه های پژوهش…………………………. 8

1-8) قلمرو پژوهش…………………………. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………….. 9

1-10) ساختار فصل های پروژه ………………………..13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه……………………….. 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها………….. 15

2 – 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………… 17

2 – 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک………………………….. 18

2 – 2- 3 ) بهره گیری استراتژیک از فناوری اطلاعات…………………………. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک……………. 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی ………………………..21

2 – 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟………… 26

2 – 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز می باشد؟…………. 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3) همسویی…………………………. 29

2 – 3- 1) تعریف همسویی…………………………. 29

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2 – 3- 2) فواید همسویی…………………………. 30

2 – 3- 3) نظریات مخالف همسویی…………………………. 33

2 – 3- 4) معضلات دستیابی به همسویی…………………………. 34

2 – 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست پیدا نمود؟…………… 35

2 – 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی…………………………. 38

2-4) مدل های همسویی…………………………. 40

2 – 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک…………. 41

2 – 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات………………. 42

2 – 4- 3) مدل همسوییC4…………………………

2 – 4- 4) مدل کلارک………………………….. 45

2 – 4- 5) مدل همسویی بیتام ………………………..47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی……………………….. 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام………………………… 49

2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک……………. 49

2 – 4- 7) مدل همسویی استراتژیک………………………….. 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار……………………….. 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی……………………….. 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات ………………………..53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات ………………………..54

2-4-7-5) ارتباطات……………………….. 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک………………………….. 55

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی……………………….. 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی……………………….. 61

2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسویی…………………………. 62

2-5) چارچوب نظری پژوهش………………………… 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته………………………… 65

2 – 6- 1) مطالعات داخلی…………………………. 66

2 – 6- 2) مطالعات خارجی…………………………. 67

2-7) جمع بندی…………………………. 69

فصل سوم : روش پژوهش

3-1) مقدمه………………………… 71

3-2) روش انجام پژوهش…………………………. 71

3-3) جامعه آماری……………………….72

3-4) نمونه آماری…………………………. 72

3 – 4- 1) روش نمونه گیری…………………………. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….. 74

3-6) مقیاس های اندازه گیری…………………………. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………. 76

3 – 7- 1) پایایی…………………………. 76

3 – 7- 2) روایی…………………………. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..81

3-9) جمع بندی………………………… 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………… 84

4-2) آمار توصیفی…………………………. 85

4 – 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان…………………………. 85

4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………. 86

4 – 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………. 87

4 – 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان…………………………. 88

4 – 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان…………………………. 89

4-3) آمار استنباطی…………………………. 89

4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش…………………………… 89

4 – 3- 2) آزمون فرضیات…………………………. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………… 90

4-3-2-2) مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………… 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری…………………………. 99

4-4) جمع بندی…………………………. 118

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………… 120

5-2) یافته های پژوهش…………………………… 120

5 – 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی……………… 120

5 – 2- 2) نتایج فرضیات پژوهش…………………………. 121

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی…………………………. 129

5-5) محدودیت های پژوهش…………………………. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………. 133

5-7) جمع بندی…………………………. 134

منابع

1)منابع فارسی…………………………. 136

2) منابع لاتین…………………………. 138

پیوست

1) پرسشنامه پژوهش…………………………. 143

2)خروجی های رایانه ای پژوهش…………………………. 148

چکیده:

همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان سمنان مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي می باشد و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و مطالعات ميداني بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ بهره گیری و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد گردید. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده می باشد نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان سمنان به درستي تعريف شده می باشد. لیکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده می باشد .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به گونه کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های همدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد گردید تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، زیرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و معضلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می گردد(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان مطالعه و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی می باشد که می توان با مطالعه میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به مطالعه میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این طرفداری باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی گردید.

با وجود نیاز به اجرای چنین مطالعه هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده می باشد. در مطالعه علت های این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور تصریح نمود.

در این فصل پژوهشگر به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، به اظهار مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف می پردازد.

2-1- عنوان پژوهش

مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

3-1- اظهار مسأله

در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده می باشد ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده می باشد.طبق نظر چان[1](2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” پس، همسویی یک مفهوم مبهمی می باشد که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، مطالعه همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی زیرا تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس می باشد.مطالعه میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو بایستی به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر [2]،1999،13)

مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند   به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ[3](1978)، دیوید و السون[4](1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست[5](2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را مطالعه کرده اند، در این پژوهش، محقق در پی آن می باشد تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان[6]، استراتژی های فناوری اطلاعات[7]، زیر ساختهای سازمان[8]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات[9] » در قالب یک مدل مورد مطالعه قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و معضلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این می باشد که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان هست یا نه؟

4-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.

(استراسمن[10]1997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده می باشد که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب گردد.”

براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.

(کی بورا،[11]2000،45) مطرح نمود که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی می باشد که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار میباشد.

باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها بایستی در نظر بگیرند، خود یک موضوعی می باشد که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.

بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات مطالعه شده می باشد. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، بعضی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).

در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت نمود که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد گردید. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای بهره گیری عملی از مدل های مطالعه همسویی و اشنایی با معضلات موجود در پژوهش و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در بهره گیری ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.

طبق نظر (کلمن و پاپ[12]، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما پژوهش در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

در این پژوهش کوشش شده می باشد تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف بعضی از ارتباط های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد مطالعه قرار گیرد.

1.Chan

1.Barier

1.King

2.David and Olson

3.Reich and Benbasat

  1. 4. Business Strategy
  2. 5. IT Strategy
  3. 6. Business structure
  4. 7. Structure ofInformation Technology

[10] .Strassman

2.Ciborra

1.Coleman and Papp

تعداد صفحه : 177

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان