گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان :   تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در ( مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها )

عنوان

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حبیب رودساز

استاد مشاور

جنای آقای دکتر وجه الله قربانی زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

این مطالعه به مطالعه تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی پژوهش طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با بهره گیری از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده می باشد و حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد گردید. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع گردید که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 بهره گیری شده می باشد. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) بهره گیری شده می باشد و جهت پاسخگویی به فرضیات پژوهش از آزمون معادلات ساختاری بهره گیری گردید. با در نظر داشتن نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات پژوهش تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[1]، اشتیاق شغلی[2] ، آزمون معادلات ساختاری[3].

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1        مقدمه. 2

2-1 اظهار مسأله. 3

3-1 ضرورت تحقق.. 5

4-1 اهداف پژوهش.. 7

5-1 مدل مفهومی.. 7

6-1 فرضیات پژوهش.. 8

7-1 روش شناسی پژوهش.. 8

8-1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

9-1 قلمرو پژوهش.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 10

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

11-1 اختصار فصل.. 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه. 13

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

4-2 سير تاريخي مسئوليت سازمانها روندهاي سه گانه ذيل را طي كرده می باشد: 21

1-4-2 سير تاريخي شكل‌گيري مفهوم مسئوليت اجتماعي.. 21

2-4-2 حد و مرز مسئوليت‌ها 25

5-2 مسئوليت اجتماعي مديران. 29

6-2 مدل‌هاي مسئوليت اجتماعي: 29

7-2 تئوري‌هايي براي تجزيه و تحليل و توضيح مسئوليت اجتماعي: 31

1-7-2 تئوري ذي‌نفعان: 31

2-7-2 تئوري‌ قرارداد اجتماعي: 31

3-7-2 تئوري مشروعيت (قانوني بودن): 32

4-7-2 تئوري نمايندگي: 32

8-2 مزاياي مسئولیت اجتماعی شرکت: 33

9-2 مشكلات عمده در راه پذيرش مسئوليت اجتماعي: 34

10-2  مطالعه مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37

3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

14-2 مدل مفهومی پژوهش.. 52

15-2 اختصار فصل.. 54

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش پژوهش.. 57

3-3 متغیرهای پژوهش.. 58

4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

5-3 روش هاي گردآوري داده ها 60

1-5-3 مطالعات كتابخانه اي.. 61

2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

6-3 روایي و پايایي ابزار. 66

1-6-3 روايي.. 66

2-6-3 پايايي پرسشنامه. 67

7-3 روش هاي تحليل داده ها و آزمون فرضيات.. 69

1-7-3 T تك نمونهاي.. 69

2-7-3 آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

4-7-3 تحليل عاملي تأييدي.. 71

5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

8-3 اختصار فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

1-4 مقدمه. 74

2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

3-4  شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیرها در نمونه‌ تحقيق: 81

4-4 یافته های جانبی.. 83

1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86

3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

5-4  تحلیل عاملی.. 103

6-4 آزمون فرضیه های پژوهش.. 110

7-4 اختصار فصل.. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 اختصار پژوهش.. 116

2-5 فرضیه ها و مدل پژوهش.. 116

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

6-5  محدودیت های پژوهش: 129

7-5 اختصار فصل.. 130

منابع. 131

پیوست.. 139

 

1-1       مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی می باشد که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده می باشد (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار می باشد. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به نظر می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته کوشش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته می باشد. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده می باشد تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئوليت اجتماعي شركت ها به اين مقصود برنامه ريزي مي گردد كه براي جامعه به گونه كلي و براي سهامداران حامل ارزش هاي پايدار باشد. حوزة مربوط به روش يا رويه كسب و كار در برگيرنده يكي از پوياترين و چالش پذيرترین موضوع هايي می باشد كه امروز رهبران شركت ها با آن روبه رو هستند. براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايفي زیرا برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثر بخش بنامند بلكه  پاسخگويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمانهايشان از زمره وظايف با اهميت تر آنان محسوب مي گردد. در واقع شركت ها از تأثیر تاريخي شان كه كسب سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان بر اساس قوانين می باشد فراتر مي طریقه و در تحقيق هدفهاي اجتماعي گسترده تر تأثیر بسزايي خواهند داشت. مسووليت اجتماعي شركت ها رويكردي متعالي به كسب و كار می باشد كه تاثير اجتماعي يك سازمان بر جامعه چه داخلي و چه خارجي را مد نظر قرار مي دهد و هدف اصلي آن گرد هم آوردن تمامي بخش ها اعم از دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري با يكديگر می باشد تا از يك سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط زيست و از سوي ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري كسب و كار گردد( خليلي ، 1386).

2-1 اظهار مسأله

در سال هاي اخير تعداد شركت ها و موسسات بازرگاني كه اعلام كرده اند كه مسووليت اجتماعي را پذيرفته اند، رو به افزايش بوده می باشد. موضوع و مفهوم مسووليت اجتماعي شركت ها در چند ساله اخير با در نظر داشتن رشد سازمان هاي غير دولتي، جنبش هاي اعتراضي عليه قدرت شركت ها، افزايش آگاهي اجتماعي، توسعه بازارهاي سرمايه و شركت هاي سهامي عام و رسوايي هاي مالي و اخلاقي شركت های بزرگ تبديل به پاردايم مسلط و غالب در فضاي اداره شركت ها شده می باشد. در کشور ما نیز، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند. اما علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسب از  کلیت موضوع و ارتباط آن با عملکرد کسب وکار  وجود ندارد و مشاهدات بیانگر این می باشد که در این زمینه متأسفانه کمبود مطالعات در سطح ملی هست.

CSR  می­تواند به عنوان فعالیت یک کسب­و­­کار یا شرکت­های مسئولیت پذیری دیده گردد که از جامعه- در جایی که آن­ها فعالیت می­کنند- مراقبت می­نماید. (زو و تان[5]، 2008). کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد “CSR مفهومی بسیار ذهنی می باشد و پس نمی­توان تعریف جامعی از آن ارائه داد.

در پرسشنامه ای که بين ١٠٠ شرکت برتر ایرانی توزیع گردید در ایران این مفهوم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما تصوری که صاحبان صنایع از مسئوليت اجتماعی شرکتها دارند ، اکثرا در حوزه های زیست محيطی ، کمکهای خيریه ، ایجاد و حفظ اشتغال ، تلاشهایی که منجر به دریافت گواهينامه هایی زیرا رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالی سازمانییا زیست محيطی شده می باشد و طرفداری مالی از همایشها و کنفرانسها می باشد. به بیانی دیگر شرکتهای ایرانی اینگونه فعاليتهای خود را مسئوليت اجتماعی شرکتی می نامند . (امیدوار،1386)

امروزه چالش ها و فرصت هایی که از طریق پرداختن و یا نادیده گرفتن تکلیف اجتماعی شرکت ها به وجود می آید به هیچ عنوان قابل توجه نکردن نمی باشد. ذی نفعان بنگاه ها را مجبور به ایفای تأثیر اجتماعی چه در سطح ملی و محلی و چه در سطح بین المللی و جهانی می کنند. چالش ها ابعاد مختلفی از تکالیف اجتماعی شرکت ها همچون حفظ محیط زیست، ایمنی،  حاكميت شرکت ها، مدیریت نیروی انسانی، حقوق بشر، و حقوق مصرف کنندگان را شامل می گردند.

از مهمترین ذینفعان سازمان کارکنان خود شرکت هستند که می توان گفت وجود و ماهیت سازمان به این گروه از ذینفعان وابسته می باشد. تحقیقات اندکی در حوزه مسئولیت اجتماعی به مطالعه و پژوهش در مورد کارکنان شرکت پرداخته اند.  مطالعات زیادی نشان داده اند که سازمان هایی که فعالیت های مسئولیت اجتماعی انجام می دهند مشتریان راضی دارند و ارزیابی مطلوبی از دید مشتریان شده اند. (بروان و داسین[6]، 1997).

با این تفاصیل تاثیر CSR بر ذینفعان داخلی (کارکنان) همچنان مبهم می باشد. (لارسن و دیگران[7]، 2008).

مبانی نظری فعلی عنوان می دارد که فعالیت های CSR می تواند به گونه وسیعی از دید کارکنان ادراک گردد (رودریگو و آرناس[8]، 2008). یکی از مباحث مهم در حوزه کارکنان شرکت مبحث اشتیاق شغلی[9] می باشد. اشتیاق شغلی به  مفهومی بسیار معروف و پرکاربرد در مدیریت تبدیل شده می باشد (رابینسون و دیگران[10]، 2008) با این تفاصیل اکثر اکثر مطالبی که درمورد آن در مبانی نظری پیشگامان نوشته شده می باشد بیشتر پایه ای عملی دارد تا بنیادی نظری و تجربی. به علاوه، در بسیاری از موارد به گونه ای به آن پرداخته شده می باشد که با سایر مفاهیم مدیریت هم پوشانی دارد (ساکس[11]، 2006). لذا کوشش بر آن می باشد تا مفهوم اشتیاق شغلی در این پژوهش به گونه ای ظریف تر و با دید مسئولیت اجتماعی شرکت مورد مطالعه قرار دهد.

دانشگاه یک نهاد فرهنگی می باشد و با وجود لایه‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ جامعه وسیع‌تر نیز مناسباتی عیان و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از یک‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل‌های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش چشم‌اندازهای جدید در جامعه می باشد. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق می‌یابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند می‌دهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصه‌های گوناگون را فراهم می‌سازد. و پس دانشگاه نقشی حیاتی در قبال جامعه و اجتماع اطراف خود دارد.

در این پژوهش ما دیدگاه کارکنان دانشگاه را بر فعالیت های CSR مورد مطالعه قرار خواهیم داد. نکته حایز اهمیت در مورد این پژوهش این می باشد که برخلاف مطالعات قبلی که صرفاً ادراک کارکنان از CSR را مورد مطالعه قرار داده اند در پژوهش حاضر مشارکت کارکنان در فعالیت های CSR مد نظر می باشد.

نکته جالب توجه اینکه در مورد ارتباط CSR و اشتیاق شغلی پژوهش جامعی صورت نگرفته می باشد و این پژوهش کوشش دارد با در نظر داشتن مبانی نظری چگونگی این تأثیر را مورد مطالعه قرار دهد.

3-1 ضرورت تحقق

تکلیف اجتماعی شرکت ها را نمی توان تنها به عنوان یک دغدغه اخلاقی برای مدیران عنوان نمود. نکات بسیاری در این زمینه هست که چرا سازمان ها بایستی اخلاقی اقدام کنند و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند که در این قسمت به پاره ای از آن ها تصریح می گردد :

الف ) ارتقای عملکرد سازمان: در دهه گذشته تعداد بسیار زیادی پژوهش برای بدست آوردن ارتباط کارایی تجاری و تکالیف اجتماعی شرکت ها انجام گرفته می باشد که یکی از جدیدترین این پژوهش ها مربوط به مطالعات دانشگاه دی پل در سال 2002 می باشد (استیوز،2004 ) که نشان می دهد که در سال 2001 عملکرد تجاری شرکت هایی که بهترین اخلاق شهروندی را کسب کرده اند به مراتب از بقیه شرکت های شاخص S&P 500  بهتر بوده می باشد.

ب ) کاهش هزینه ها:  انجام تکالیف اجتماعی از سوی سازمان ها به کاهش هزینه های آن ها کمک شایانی خواهد نمود به گونه مثال جلوگیری از دورریزی نمونه خوبی می باشد که موجب بهبود در بازده خواهد گردید.

 ج ) افزایش وفاداری ارباب رجوعان (مشتریان): تحقیقات بازار نشان می دهد که تقاضای از شرکت هایی که به تعهدات اجتماعی خود حساس تر می باشند رو به افزایش می باشد. (استیوز،2004)

در تحقیقات سال 2002 معلوم گردید که 91 درصد مصرف کنندگان در صورت نظاره رفتاری از سازمان که بر خلاف تکالیف اجتماعی باشد کالای آن شرکت را مصرف نخواهند نمود و از کالای شرکت های رقیب بهره خواهند برد. (استیوز،2004)

د ) افزایش میزان جذب و نگهداری کارکنان

بحث مسئولیت اجتماعی در ایران مبحثی می باشد که به تازگی به آن توجه زیادی صورت گرفته می باشد و تحقیقات و پژوهش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان های علمی نظیر دانشگاه ها که تاثیر بسزایی بر جامعه خود دارند و به کارکنان و سرمایه انسانی خود بیش از هر سازمانی دیگر بها می دهند بسیار اندک به آن پرداخته شده می باشد. این مطالعه کوشش در انجام این مهم دارد به خصوص اینکه مسئولیت اجتماعی را از دیدی کاربردی و نه صرفاً مفهومی مد نظر قرار می دهد.

4-1 اهداف پژوهش

1-3-1 هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.
  6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

5-1 مدل مفهومی

مدل مفهومی پژوهش نشان دهنده روابط بین متغیرها می باشد . در این پژوهش دو بعد مسئولیت اجتماعی  به عنوان متغیر مستقل ، و سه بعد متغیر اشتیاق شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند.

تعداد صفحه :162

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان