گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   رفتار مرتکب در قتل عمدی


دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :
رفتار مرتکب در قتل عمدی
(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

استاد راهنما :
آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان
استاد مشاور :
آقای دکتر سید علی آزمایش

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری  می باشد، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد. تجربه نشان داده می باشد که تمایل بیش از حد به سوی یکی از موارد فوق، باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد گردید. لذا حفظ این تعادل، به طوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد گردد و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت، حقوق مردم و آزادیهای مشروع آنها محدود گردد، واجب و ضروری می باشد.

یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی می باشد که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می گردد. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده می باشد. لذا قانونگذار بایستی در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، پژوهش قتل حاضر بر آن می باشد که خصوصیات “رفتار مرتکب” را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مطالعه نماید. در پژوهش حاضر برآنیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را مطالعه نماییم؛ و اینکه آیا صرف بهره گیری از سلاح کشنده و یا حتی اقدام نوعا کشنده، موجب تحقق قتل عمدی می باشد؟ و یا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری می باشد؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به گونه کلی با افعال ارتکابی منجر به صدمات معنوی مطالعه می گردد؛ وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث پژوهش حاضر می باشد. در پایان نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب، می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد؟ و آیا قانون ایران تاب تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید می باشد که پژوهش حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست کلی مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………1

فهرست کلی مطالب………………………………………………………………………………………….3

طرح پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………………………………..5

فصل اول: جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………11

  گفتار اول: جرم و عناصر آن………………………………………………………………………….12

  گفتار دوم: تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………………………….29

فصل دوم: مطالعه تحقق قتل عمدی بافعل“……………………………………….54

  گفتار اول: مطالعه تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده……………………………….55

  گفتار دوم: مطالعه تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده…………………………………….57

  گفتار سوم: نوع و نحوه ارتکاب “فعل” در قتل عمدی…………………………………….81

فصل سوم: مطالعه تحقق قتل عمدی باترک فعل“………………………………..99

  گفتار اول: ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل……………………………………………..100

  گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد……………………………………………..104

  گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل………………………………………..112

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………115

فهرست منابع………………………………………………………………………………………..119

فهرست تفصیلی مطالب………………………………………………………………………….124

طرح پیشنهادی پژوهش

 1. اظهار مسأله

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می گردد که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاًَ محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله اقدام، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده می باشد نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و بایستی این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به بیانی دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد[1]. لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی می باشد. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و ارتباط علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد مطالعه قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن می باشد که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر گردد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته می باشد و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان می باشد. عدم تصریح به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم اقدام نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی همانند این، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آنهم در جرم مهمی مانند قتل می باشد. البته بایستی اذعان نمود که هرچند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب گردد، قادر به پیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام اقدام، دادرسان و وکلا به ناچار بایستی با بهره گیری از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفسیر آن مبادرت ورزند، اما قانونگذار بایستی در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نماید. پژوهش حاضر بر آنست که با در نظر داشتن قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده می باشد و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی، مبادرت به روشن کردن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با در نظر داشتن اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن، کوشش شده می باشد که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز مطالعه نموده و موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران، جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی مشخص نماید.

 1. سؤال یا سؤالات پژوهش
 2. آیا ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد؟
 3. آیا صدمات معنوی می تواند در دو نظام حقوقی فوق، موجب تحقق قتل عمدی گردد؟
  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 1. فرضیه یا فرضیات پژوهش
 2. برخلاف حقوق آمریکا، در حقوق ایران ترک فعل نمی تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد.
 3. در هر دو نظام فوق الذکر مشروط به احراز ارتباط علیت بین قتل و صدمه معنوی، قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت محقق نخواهد گردید.
 1. سوابق مربوطه

رفتار مرتکب بعنوان قسمتی از عنصر مادی جرم قتل عمدی، در کتابهای موسوم به جرائم علیه اشخاص، بصورت محدود و در حد حوصله آن کتابها، مورد مطالعه قرار می گیرد اما چنین عنوانی تاکنون بصورت مجزا مورد تألیف قرار نگرفته می باشد. در میان پایان نامه های دانشجویی نیز پایان نامه ای با این عنوان به چشم نمی خورد. از میان پایان نامه های دانشجویی، پایان نامه های زیر بیشترین قرابت موضوعی را با عنوان پژوهش دارند:

 1. ترک فعل منجر به قتل در حقوق ایران و انگلیس( مقایسه تطبیقی) حمید فرهمندفر، دانشکده علوم قضایی، 1385
 2. جرم ترک فعل و جرم فعل ناشی از ترک فعل در حقوق جزای ایران و فرانسه(دوره کارشناسی ارشد)، محمدرضا حسنی رنجبر، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، 1380
 3. عمدی بودن قتل براساس بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی(دوره کارشناسی ارشد)، حسین رفسنجانی مقدم، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، 1377
 4. مطالعه تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا کشنده در حقوق کیفری(دوره کارشناسی ارشد)، علیرضا خلیل نژاد، دانشگاه شهید بهشتی، 1376
 5. مطالعه فقهی و حقوقی عناصر تشکیل دهنده قتل عمد(قصد قتل و آلت قتاله)،(دوره کارشناسی ارشد)، مرضیه علی عسکری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، 1385.
 1. اهداف پژوهش
 2. تطبیق دو نظام حقوقی ایران و آمریکا و تبیین موارد افتراق و اشتراک در موضوع پژوهش.
 3. ارائه رهنمود لازم به مقنن در جهت رفع ابهامات موجود.
 4. احراز و تحلیل رویه قضایی و تطبیق آن با قانون.
 5. تکمیل تحقیقات در جهت پربارسازی نظام حقوقی.
 1. تعریف مفاهیم
 2. ترک فعل: واگذاشتن و عدم انجام افعالی را که مرتکب، حسب عرف، اخلاق، قرارداد و یا قانون موظف به انجام آنهاست، ترک فعل گویند.
 3. فعل مادی: بروز و ظهور خواست مجرمانه، بصورت خارجی و قابل رویت را فعل مادی گویند.
 4. فعل معنوی: اعمالی بدون ظهور و بروز خارجی، که ادعا می گردد با تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیرگذاری روی مجنی علیه و تحقق قتل می گردد(مانند سحر و جادو).
 5. صدمات معنوی: ورود آسیب و لطمه بر روح و روان مجنی علیه، بدون آنکه مادتاًً قابل رویت باشد(مانند ترسیدن یا هیجانی شدن).
 6. فعل نوعا کشنده: رفتاری که عادتاً و بصورت غالبی، انجام آن، موجب مرگ انسانها گردد.
 7. فعل نادراً کشنده: رفتاری که حصول مرگ بر آن، اتفاقی و غیر معمول باشد.
 1. معضلات و تنگناهای احتمالی پژوهش

کم بودن منابع، خصوصا در مورد تحقق قتل با صدمات معنوی، سختی دسترسی به موضوع در منابع فقهی بعلت عدم فهرست بندی مطالب و نیز عدم دسترسی به منابع حقوقی آمریکا و کمبود منبع در این خصوص.

 1. روش پژوهش

روش کیفی به صورت پژوهش کتابخانه ای با بهره گیری از کتب فارسی، عربی و انگلیسی، اعم از تالیف و ترجمه، و نیز مقالات و پایان نامه ها، در مورد قتل عمدی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا.

 1. سازماندهی مطالب

پژوهش حاضر دارای سه فصل به توضیح زیر می باشد:

فصل اول: تعریف جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.

فصل دوم: مطالعه تحقق عنصر مادی از طریق ” فعل“.

فصل سوم: مطالعه تحقق عنصر مادی از طریق ” ترک فعل “.

تعداد صفحه :133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

دسته بندی : حقوق