عنوان :   ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران 

دانشگاه شیراز 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

بخش مدیریت

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران  با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

 استاد راهنما:

دکتر مسلم علی محمد لو 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه در نظر داشتن فرصت­ها و تهديدهاي موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزيابي توان صنايع و شرکت­ها در رويارويي با عدم قطعيت­ها و ريسک­هاي موجود ضروري و مهم بوده و مديريت ريسک­هاي زنجيره تامين بسيار حائز اهميت مي­باشد. مديريت ريسك، فرایند شناسايي عوامل ريسك، ارزیابی آن­ها و برنامه ریزی برای كاهش اثرات نامطلوب ریسک­ها مي‏باشد. ارزيابي ريسک يکي از مراحل مهم مديريت ريسک بوده و با در نظر داشتن وجود ريسک­هاي فراوان و نيز لزوم صرف بهينه منابع در زنجيره تامين، اهميت زيادي دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممکن می باشد خسارات جبران ناپذیری را بر بخش­های مختلف زنجیره وارد کند. ارزيابي و رتبه­بندي بندي ريسک، برتري هر ريسک را بر اساس شاخص­هاي مرتبط مشخص کرده و در نتيجه امکان ارایه پاسخ مناسب براي هر ريسک فراهم مي­گردد.

هدف این پژوهش، از یک طرف شناسایی و اولویت بندی ریسکهایی می باشد که در صنعت لوازم خانگی استان تهران موجود می باشد و از طرف دیگر رتبه بندی شرکت های منتخب تولید کننده لوازم خانگی در استان تهران می باشد.  برای شناسایی ریسک ها در آغاز مدلی عمومی در ریسک زنجیره تامین مبنا قرار داده شده می باشد که 45 ریسک را معرفی کرده و  به همراه 5 ریسک معرفی شده توسط خبرگان، به عنوان مدل مفهومی پایان نامه قرار داده شده می باشد. این 50 ریسک توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 ریسک که در صنعت لوازم خانگی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند.  سپس ریسک های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ریسک تکنولوژی به عنوان مهمترین ریسک معرفی گردید. در نتایج ویکور نشان داد شرکت امرسان و بعد از آن آبسال به عنوان کارخانه هایی که کمترین ریسک را در زنجیره تامینشان داشتند، معرفی شدند.

واژگان کلیدی: ارزيابي ريسک، زنجيره تامين،  لوازم خانگی استان تهران، دلفی، DANP، ویکور

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

1-1-مقدمه. 2

1-2- اظهار مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1-4-  اهداف تحقيق.. 4

1-5-  سؤالات پژوهش…. 4

1-6- متغیرهای پژوهش…. 4

1-7-موانع و محدودیت‌های پژوهش.. 5

1-8- اختصار فصل.. 6

2-1- مقدمه. 8

2-2- بخش اول.. 8

2-2-1- زنجیره تأمین.. 8

2-2- 2- تعریف زنجیره تأمین.. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-3- فرايندهای اصلي در هر زنجيره تأمين.. 10

2-2-4- يکپارچگي زنجيره تأمين.. 10

2-2-5- معيارهاي عملکرد زنجيره تأمين.. 11

2-2-5-1- معيارهاي کمي.. 11

2-2-5-2- معيارهاي کيفي.. 12

2-2-6- مدل‌های زنجیره تأمین.. 13

2-2-6- 1- مدل SCOR.. 13

2-2-6- 2- مدل ميلتنبرگ… 14

2-2-7- مفهوم مديريت زنجيره تأمين.. 15

2-2-8-  مؤلفههاي مديريت زنجيره تأمين.. 15

مديريت لجستيک در زنجيره تأمين.. 15

2-2-9- عناصر مديريت زنجيره تأمين.. 17

2-2-10- ساختار زنجیره تأمین در صنعت لوازم خانگی.. 18

2-3- ريسک… 19

2-3-1- تعريف ريسک… 19

2-4- ریسک در زنجیره تامین.. 21

2-4- 1- تعریف ریسک در مدیریت زنجیرۀ تأمین.. 21

2-4-2- انواع کلی ریسک در زنجیره تأمین.. 22

1-ریسک‌های خارجی.. 23

2- ریسک‌های داخلی.. 23

2-4-3- مديريت ريسک زنجيره تامين.. 24

2-5- مدلهای تصمیمگیری چند معیاره 25

2-5-1- مدلهای تصمیمگیری چند هدفه. 25

2-4-2- مدل های تصمیم گیری چند شاخصه. 26

2-4-3- بیمقیاس سازی.. 28

2-4-3-1- بیمقیاس سازی با بهره گیری از اقلیدسی.. 28

2-4-3-2- بیمقیاس سازی خطی.. 28

2-4-3-3- بیمقیاس سازی فازی.. 29

2-4-4- دستهبندی متدهای MADM… 29

2-4-4-1-مدلهاي جبراني.. 30

2-4-4-2- مدلهاي غيرجبراني.. 30

2-5- پيشينه پژوهش…. 30

2-5-1- پیشینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین.. 30

2-5-1-1- پيشينه داخلي.. 30

2-5-1-2- پيشينه خارجي.. 31

2-6- جمع بندی پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش: 41

2-7- اختصار فصل.. 43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 44

3-1-  مقدمه. 45

3-2- روش تحقيق.. 45

3-3- جامعه آماري.. 45

3-4- روش و طرح نمونه برداري.. 46

3-5- حجم نمونه و روش محاسبه. 46

3-5-1- حجم نمونه برای گروه دلفی (تعداد خبرگان) و تعیین درجه اهمیت شاخصها: 46

3-5-2- حجم نمونه برای کارخانه های لوازم خانگی: 47

3-6- مراحل و فرایند اجرای پژوهش…. 48

3-7- ابزار گردآوري داده ها 48

3-8- روش های تجزيه و تحليل داده ها 49

3-8-1- روش دلفی.. 49

3-8-1-1- شیوه به کارگیری دلفی.. 50

3-8-2- DEMATEL. 51

3-9- نرم افزار های مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش…. 61

3-10- مطالعه وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران.. 61

3-11- اختصار فصل.. 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- مرحله اول : شناسایی ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی.. 63

4-2-1- مراحل دلفی.. 65

4-2-1-1- دور نخست دلفي.. 65

4-2-1-2- دور دوم دلفي.. 67

4-2-1-3- دور سوم دلفي.. 68

4-3- مرحله دوم: مطالعه درجه اهمیت و وزن ریسک‌های زنجیره تأمین لوازم‌خانگی.. 69

4-3-1- بررسي درجه اهمیت ابعاد. 71

4-3-2 –  بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف عرضه. 73

4-3-3- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف توليد. 75

4-3-4- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف تقاضا 76

4-3-5- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف تهيه و توزيع. 78

4-3-6- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف اطلاعات.. 79

4-3-7- بررسي زير مولفه ها- بعد ريسک طرف محيط.. 81

4-3-8- جدول تلفيقي درجه اهميت مولفه ها به تفکيک ابعاد و وزن کلي مولفه ها به همراه رتبه بندي مولفه ها 82

4-4- مرحله سوم. 85

اختصار. 94

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 95

5-1- مقدمه. 96

5-2- بحث و مطالعه: 96

5-2-1- شناسایی ریسک های زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی.. 96

5-2-2- مطالعه درجه اهمیت (اولویت) و وزن ابعاد و زیر مولفه های ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی و بحث در زمینه نتایج: 97

5-2-3- رتبه بندی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی منتخب استان تهران.. 98

5-3- نتیجه گیری: 98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-4- پیشنهادات و راهکارهای پژوهش…. 100

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 100

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 102

پیوست ها 110

مقدمه

به دليل افزايش عدم قطعيت در زنجيره تأمین و بروز عواملي نظير مسائل سياسي، نوسانات تقاضا، تغييرات تکنولوژي، ناپايداري­هاي مالي و حوادث طبيعي ، سازمان­ها براي کاهش آسیب‌پذیری و افزايش قابليت تحمل زنجيره تأمین خود مجبور به‌صرف منابع براي پیش‌بینی تقاضا، تأمین و عدم قطعيت­هاي داخلي سازمان شدند. در نظر داشتن اين عدم قطعيت­ها و عوامل ایجادکننده ريسک­ها موجب گردید تا مسئله مديريت ريسک در زنجيره تأمین مطرح گردد (وانانی[1] و همکاران، 2009: 16).

در این فصل در آغاز به بحث و مطالعه در خصوص اظهار مسئله پژوهش پرداخته‌شده و در ادامه کار اهمیت و ضرورت پژوهش بحث شده و همچنین اهداف و فرضیات پژوهش به‌عنوان شاکله‌های فصل اول پژوهش اظهار گردیده و در پایان نیز با تعریف متغیرهای پژوهش و اظهار محدودیت ها و موانع ، این فصل خاتمه می‌یابد .

1-2- اظهار مسئله

اخیراً سازمان‌ها کوشش دارند تا با ایجاد جریان‌های فراوان و موازی اطلاعاتی و فیزیکی به سمت زنجیره تأمین پیشرفته و کارا حرکت کنند، تا بتوانند محصولات باکیفیت بالا تولید کرده و در زمان مناسب و روش‌های مقرون‌ به‌ صرفه به مشتریان تحویل دهند(جاتنر ‌[2]، 2005: 120).

آیتکن زنجیره تأمین را به‌عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط با یکدیگر تعریف نمود که با همکاری یکدیگر کوشش دارند، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی را کنترل کنند (آیتکن[3]، 1998). مدیریت زنجیره تأمین به کنترل و بهبود جریان اطلاعات، مواد و پول در سراسر این زنجیره می‌پردازد (هلو و زکلی[4]، 2005: 5 ) و هدف آن، ایجاد ارزش‌افزوده، تولید محصولات باکیفیت بالا، کم‌هزینه و به‌موقع بودن و درنهایت ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد(فاوست و مگنان[5]، 2004: 67 ).

 با در نظر داشتن این‌که؛ سازمان‌ها همواره در معرض عدم موفقیت عرضه‌کنندگانشان در تأمین منابع لازم در موعد مقرر و یا باکیفیت و یا قیمت موردتوافق قرار دارند، با بزرگ شدن زنجیره تأمین، نرخ تأمین منابع لازم، نرخ تقاضای کالای تولیدی با نرخ فزاینده‌ای به سمت عدم قطعیت حرکت خواهد نمود و موضع مدیریت و تقسیم ریسک در سراسر زنجیره تأمین از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد گردید(نرمن و جانسون[6]، 2004: 438 ). به‌طورکلی ریسک‌های زنجیره تأمین بر خروجی‌های زنجیره تأمین اثر می‌گذارند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر اختلال یا ریسکی در زنجیره تأمین، اثر مستقیمی بر ادامه عملیات شرکت و تحویل محصولات و یا خدمت به بازار خواهد گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد گردید(جاتنر، 2005: 122). در این شرایط مدیریت ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین برای ایجاد تعادل صحیح در سرتاسر زنجیره تأمین، تهیه به‌موقع منابع لازم و درنهایت تحویل به‌موقع محصولات به مشتریان، لازم به نظر می‌رسد و می‌توان آن را یکی از ملزومات مدیریت موفق در این عرصه دانست. فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک‌های موجود و کاهش اثر نامطلوب آن‌ها در زنجیره تأمین تمرکز دارد و از 4 فاز شناسایی، ارزیابی، کنترل یا مدیریت و ردیابی رخدادهای ریسکی تشکیل می گردد(ریچه و بریندلی[7]، 2007: 303).

یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت ریسک، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل ریسک می باشد؛ زیرا با انجام رتبه‌بندی ریسک‌ها، ارجحیت هر ریسک بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده؛ پیش روی سایر ریسک‌ها مشخص و درنتیجه تصمیم‌گیرنده می‌تواند در مورد میزان تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک برنامه‌ریزی نماید. به‌عبارتی‌دیگر با رتبه‌بندی این عوامل، مدیران این بنگاه‌ها از طریق تخصیص بودجه‌ی کافی و زمان لازم، آمادگی موردنیاز برای مقابله با هر یک از این عوامل برحسب اولویت و توان سازمان برای پاسخ‌گویی به هر یک را کسب خواهند نمود. ازاین‌رو هدف از فاز ارزیابی ریسک، اندازه‌گیری ریسک‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل میزان تأثیر و احتمال وقوع می­باشد. رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین را می‌توان به روش‌های مختلف کمی و کیفی انجام داد. در ساده‌ترین و درعین‌حال متداول‌ترین حالت، رتبه ریسک را بر اساس حاصل‌ضرب مقادیر احتمال و تأثیر به دست می‌آورند. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت ریسک، بهره گیری از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد (خلیلی، 1384: 194). لذا در این پژوهش هدف، پاسخ به این سوال می باشد که  ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه صورت می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

رقابتِ رو به رشد، از صنعت اين را می‌طلبد که تمرکز بر شايستگي‌هاي محوري و کاهش دامنه‌ي عمودي تولیدکننده را توسعه دهد (افزايش دهد) که به بُعدي جديد از همکاري چندين شرکت در قالب زنجيره‌هاي ارزش‌افزوده مي‌انجامد.‌ زنجيره‌هاي تأمین امروزي (کنوني) به دليل کثرت مشتريان، ارائه‌دهندگان خدمت و تأمین‌کنندگان مشترک (نسبتاً جهاني) داراي ساختار بسيار پيچيده و به هم وابسته هستند.‌ درک و مديريت ريسک تغيير در زنجيره‌ي تأمین مسئله‌اي پيچيده و موضوعي مهم در فضاي کسب‌وکار (تجارت) مي‌باشد(فول و همکاران[8]، 2011: 839).‌ در فرايند مديريت ريسک نخستين گام شناسايي ريسک‌هاي زنجيره‌ي تأمین می باشد. ولي وضوح و مشخص بودن ريسکِ نهفته در زنجيره تأمین تنها پيش‌نياز مديريت ريسک موفق (به عبارتي مؤثر) نيست. انتخاب سنجه‌هاي (پيش‌گيري يا تخفيف) مناسب، ارزيابي ساختاري و «ناحيه تأثیر» انواع مختلف ريسک را تشکیل مي‌دهد ( چوپرا و شودهی[9]، 2004: 59).‌ هرچند که جريانی غني از ادبياتِ (تجربي) مربوط به ريسک‌هاي زنجيره‌ي تأمین و مديريت آن‌ها و ادبيات مفهومي در ارتباط با مفهوم جديد مديريت ريسک زنجيره تأمین هست، اما ارزیابی این عوامل در صنعت لوازم‌خانگی صورت نگرفته می باشد.

در سال‌هاي اخير هیچ‌گرایشی از مديريت به‌اندازه‌ی مديريت ريسک زنجيره تأمین (SCRM) چه از ديد کارورزان و چه به‌عنوان يک حوزه‌ي (زمينه‌ي) تحقيقي اهميت پيدا نکرده می باشد.‌ پیش‌بینی‌ناپذیری محيط کسب‌وکار، (خواسته‌هاي) متغير مشتري، کنش‌هاي رقبا، در کنار پويايي بازار و ابتکارات پيشرفتيِ پيوسته درون سازمان بدين معني می باشد که زنجيره تأمین هیچگاه به‌گونه واقعي به وضعيت ثابت و پايداري نمي‌رسد (هیوود و پک[10]، 2004: 72؛ کریستوفر[11]، 1998).‌ اين پارامترهاي عدم قطعيت مي‌تواند از طريق شبکه زنجيره تأمین پراکنده و تکثير يابد (ون در وورست و بیولنز[12]، 2002: 412) .‌ هم در نظر و هم در اقدام اتفاق‌نظر گسترده‌اي هست که براي رقابت در محيطِ پیش‌بینی‌ناپذیر تجارتِ کنوني که داراي آشفتگي رو به افزون مي‌باشد، مديريت ريسک در زنجيره تأمین يک قابليت ضروري می باشد.‌

صنعت لوازم‌خانگی ایران با قدمتی فراتر از شش دهه در آستانه ورود به عصر جدید و درک حقیقتی نو می‌باشد. این صنعت همانند اغلب صنایع داخلی از کشورهای پیشرفته اقتباس‌شده می باشد اما به دلیل نبود آمادگی پذیرش آن، عدم وجود فرهنگ صحیح صنعتی در کشور و به وجود نیامدن ساختارهای مناسب، متأسفانه متناسب با شأن و جایگاه تاریخی و تمدن ایران پیشرفت ننموده می باشد. با مروری بر این صنعت نظاره می گردد که علی‌رغم پیشرفت‌های جهانی، ایران در وضعیت دهه پنجاه متوقف مانده و ازنظر فناوری، دانش فنی و نیروهای انسانی آموزش‌دیده در سطح پایینی قرار دارد (آل ابراهیم و نصیری، 1380: 690).

 در صنعت لوازم‌خانگی همان‌گونه که در فصل 2 تصریح خواهد گردید، بخش‌هایی که در این زنجیره وجود دارند با ریسک‌هایی مواجه می شوند که می‌تواند سودآوری شرکت­ها، وضعیت تولید (کیفیت و زمان) ، مشتریان محصول و زمان توزیع را تحت تأثیر (جهت دار)  قرار دهد. با توجه با توضیحات تصریح‌شده در بالا ، پرداختن به موضوع ریسک در بخش زنجیره تأمین از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . با در نظر داشتن اینکه ایران در صنعت لوازم‌خانگی جزء تولیدکنندگان و مونتاژ گران به شمار می رود ارزیابی این مهم در صنعت لوازم‌خانگی ایران ضروری و حیاتی می‌باشد.

1-4-  اهداف تحقيق

 1. شناسايي عوامل ريسک زنجيره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 2. رتبه‌بندی عوامل ريسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 3. رتبه‌بندی شرکت­هاي تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

1-5-  سؤالات پژوهش

 1. ريسک­هاي موجود در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران ناشی از چیست ؟
 2. ترتيب اين عوامل در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه شکل می باشد؟
 3. وضعيت شرکت­هاي منتخب با در نظر داشتن ريسک­هاي شناسایی‌شده ( در هر ريسک) به چه ترتيبي می‌باشد؟

1-6- متغیرهای پژوهش

  زنجیره تأمین: شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط می باشد كه با تشریک‌مساعی در راستاي كنترل، مديريت و بهبود جريان مواد و اطلاعات، از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهايي با يكديگر همكاري می‌کنند تا رضايت مشتري را برآورده سازند(میرفخرالدینی و همکاران، 1390: 107).

مدیریت زنجیره تأمین: مديريت زنجيره تأمین مجموعه اقداماتي می باشد که طي آن سعي می گردد عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان به‌طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهينه توليد گردد و مقادير بهينه به مکان­هاي مناسب و در زمان مناسب ارسال گردد و با انجام اين مجموعه عمليات درحالی‌که رضايت مشتري حاصل می گردد حداقل هزینه‌ها نيز حاصل می گردد( حيدري، 1387: 44).

ریسک: انحراف در پیشامدهای ممکن،  می‌باشد(مارس و شاپرا[13]،1987، 1404).

مديريت ريسك:  عبارت می باشد از فرآيند مستندسازي تصميمات نهايي اتخاذشده و شناسايي و به‌کارگیری معيارهايي كه می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ريسك تا سطحي قابل‌قبول بهره گیری نمود(میرفخرالدینی و همکاران، 1390: 110).

ریسک زنجیره تأمین: ریسک تأمین احتمال شکست در یک حادثه در ارتباط با یک منبع منحصربه‌فرد و یا عرضه در بازار اتفاق می‌افتد و نتایج آن ناتوانی در خرید شرکت برای پاسخگویی به تقاضای مشتری یا باعث تهدید در ایمنی وزندگی مشتری می گردد(لاواستره [14]و همکاران، 2012: 829).

مدیریت ریسک زنجیره تأمین: به‌عنوان یک فعالیت مدیریتی می‌تواند به‌مقصود شناسایی و مدیریت ریسک‌ها برای زنجیره تأمین از طریق رویکرد همکارانه در میان اعضاء زنجیره تأمین برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین تعریف می گردد (جاتنر[15]، 2005).

1-7-موانع و محدودیت‌های پژوهش

موانع انجام این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 1. محدود کردن جامعه آماری پژوهش به صنعت لوازم‌خانگی استان تهران (شرکت‌های منتخب) که امکان تعمیم نتایج را محدود می‌سازد.
 2. در مرحله جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه به دلیل وجود مشغله­های کاری برای پاسخ­دهندگان، همکاری­های لازم با محقق صورت نگرفت.
 3. کمبود زمان یکی از مسائلی می باشد که در کنترل محقق نبوده و به‌عنوان یک محدودیت به‌حساب می­آید.
 4. یکی از موانع موجود، عدم وجود جایگاهی ارزشمند برای انجام تحقیقات علمی در کشور می‌باشد. به همین جهت، با محققان و پژوهشگران دانشگاهی چه درزمینه­ی ارائه اطلاعات و چه درزمینه­ي پرسشنامه همکاری لازم صورت نمی‌گیرد. در این پژوهش نیز، همچون بسیاری از تحقیقات دیگر، محقق با این مشکل مواجه بوده می باشد.

محدودیت‌های این پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. محدود کردن ابزار جمع‌آوری اطلاعات به پرسشنامه و عدم بهره گیری از سایر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مانند نظاره، و… که می‌توانست بر بار علمی این پژوهش افزوده و اعتبار یافته‌های آن را افزایش دهد.
 2. ازآنجاکه ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد، احتمال این هست که فرد از محتوای کلام و پرسش‌ها به جهت کل پرسش‌های پرسشنامه پی ببرد آگاهانه یا ناآگاهانه پرسش‌ها را آن‌گونه که امتیازی بالاتری دارند پاسخ دهد.

1-8- اختصار فصل

در این فصل، آغاز به اظهار مسئله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته گردید. سپس اهداف و پرسش‌های پژوهش ارائه گردیدند و درنهایت نیز تعاریفی از متغیرهای پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد، پیشینه نظری و همچنین پیشینه تجربی، چه در داخل و چه خارج از ایران مطالعه خواهد گردید و درنهایت نیز به جمع‌بندی پیشینه به‌مقصود شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأهای موجود در ادبیات پرداخته خواهد گردید.

تعداد صفحه :146

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان